Benevolent Border Foundation
Slider
بنی آدم اعضای یکدیگرند
که در آفرینش ز یک گوهرند
Slider
چو عضوی به درد آورد روزگار
دگر عضوها را نماند قرار
Slider
ما در کنار شمائیم
به دور از رنگ، نژاد و مذهب

خط تماس برای هموطنان

Read More

International Call

Read More

شماره حساب های انجمن

Read More

بخش بین الملل

این بخش انجمن در قاره های آسیا، آفریقا، آمریکا و اروپا فعالیت می کند.

شماره حساب های انجمن

به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

بخش بین الملل

بخش بین الملل

بخش بین الملل

بخش بین الملل

حوزه کلی فعالیت های انجمن

انجمن خیرین در سه حوزه کلی فعالیت می کند و آمادگی دریافت کمک های مادی و بلاخص معنوی شما عزیزان و خیرین محترم را دارد، لطفا با ما در تماس باشید.

بهداشت و درمان

آموزش و تحصیل

رفاه و زندگی

بخش ایران

این بخش از انجمن برای یاری هموطنان ایرانی خدمت رسانی می کند.

بهداشت و درمان

ازمایشی

رفاه و زندگی

ازمایشی

آموزش و تحصیل

ازمایشی

ما برآنیم چو آنیم

Logo