اساسنامه انجمن

 

اساسنامه

انجمن خیّرین بدون مرز

 

تاسیس ۱۳۹۶

 

                بر سر  آنم که گر ز دستم  بر آید                                 دست به کاری زنم که غصه برآید

 

فهرست مفاد اساسنامه

عنوان                                                                                                                                  صفحه

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..۶

فصل اول «نام، موضوع، اهداف، مدت و مرکز»

ماده۱- نام انجمن………………………………………………………………………………………………………..۸

ماده۲- موضوع و اهداف…………………………………………………………………………………………………۸

ماده۳- مدت انجمن……………………………………………………………………………………………………..۸

ماده ۴- مرکز اصلی انجمن …………………………………………………………………………………………….۸

فصل دوم«ارکان انجمن، هیئت موسس، هیئت امناء،هیئت مدیره»

ماده۵- اعضای هیئت موسس………………………………………………………………………………………….۸

ماده۶- اختیارات…………………………………………………………………………………………………………..۸

ماده۷- هیئت امناء………………………………………………………………………………………………………………………..۸

ماده ۸-  مجمع عمومی عادی هیئت امناء……………………………………………………………………………۹

ماده ۹- اختیارات هیئت امناء……………………………………………………………………………………………۹

ماده۱۰- هیئت مدیره…………………………………………………………………………………………………..۱۰

ماده ۱۱- وظایف و اختیارات هیئت مدیره…………………………………………………………………………….۱۰

ماده ۱۲- مدیر عامل……………………………………………………………………………………………………۱۱

ماده ۱۳- حق امضاء……………………………………………………………………………………………………۱۱

ماده ۱۴-  ……………………………………………………………………………………………………………….۱۱

ماده ۱۵- ………………………………………………………………………………………………………………..۱۱

ماده۱۶-………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

ماده ۱۷-…………………………………………………………………………………………………………………۱۲

ماده ۱۸- ………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

تبصره۱-………………………………………………………………………………………………………………….۱۲

ماده ۱۹- ………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

فصل سوم «یاوری»

ماده۲۰-………………………………………………………………………………………………………………….۱۳

فصل چهارم «بودجه و دارایی»

ماده۲۱ – ………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

ماده۲۲ -…………………………………………………………………………………………………………………۱۳

ماده ۲۳ -………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

تبصره۳- …………………………………………………………………………………………………………………۱۴

تبصره۴ – ………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

تبصره ۵- ………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

تبصره۶- …………………………………………………………………………………………………………………۱۵

ماده ۲۴- ………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

ماده ۲۵- ………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

تبصره -…………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

فصل پنجم «انحلال و تصفیه»

ماده ۲۶- ………………………………………………………………………………………………………………..۱۵

ماده ۲۷-…………………………………………………………………………………………………………………۱۵

ماده ۲۸-…………………………………………………………………………………………………………………۱۶

 

مقدمه

 

به نام پشتیبانی و پناه همه دردمندان عالم

 

بر سر  آنم که گر ز دستم  بر آید                                                 دست به کاری زنم که غصه برآید

در جهان پیرامون ما هزاران دردمند نیازمند هستندکه یارای مقابله با جبر زندگی را ندارند؛ و در برابر این کاستی ها راه گریزی بر خویش نمی بینند. و اگر تسکینی برای آن بجوئیم، همانا همدردی عاشقانه خواهد بود و عملی خالصانه که به شهادت بررسی ها و آمارهای موجود تاثیر یک همدری بدون حتی ذره ای کمک اثری قابل وصف برای دردمندان دارد چه رسد به درمان دردشان و مرهم نهادن به آلامشان.

  براستی که چشمه لایزال همدری با دردمندان هیچگاه جوشنده تر و خروشنده تر از زمانی نیست که شاهد درد و رنج همنوع باشیم که با اندک کمک  می توانستیم آن درد را به درمان تبدیل کنیم.

تجربه چنین لحظاتی ما را بر آن داشت که پا را از حیطه داخلی فراتر نهاده و تلاش را آغاز کنیم و نه تنها به درد هموطنان بشتابیم بل این که  تمام دردمندان مسلمان در سراسر جهان را هدف قرار دهیم و به فضل خداوند یاری رسانشان باشیم تا زمانی که در جهان یک مسلمان دردمند یافت نشود. باشد تا هر روز و ماه عده ی بیشتری را از خطر رنج و درد و فقر برهانیم.

و در این راه پر مشقت و دشوار دستان نیازمند خود را به سوی همه انسان های والائی که می توانند قدمی  یا قلمی بردارند خاضعانه دراز می کنیم و تمنای استعانت داریم . تا ان شا الله این رسالت الهی به ثمر بنشیند.

به امید روزی که همه مسلمانان دردمند و نیازمند جهان سالم، با نشاط، آزاد و آرام به آینده بنگرند.

 

فصل اول:

«نام، موضوع، اهداف، مدت و مرکز»

ماده ۱- نام انجمن:  انجمن خیّرین بدون مرز

ماده۲- موضوع و اهداف:

۲-۱- موضوع انجمن:  انجام امور خیّریه در زمینه، مسکن، ازدواج، درمان، تحصیل، کمک هزینه ی زندگی، اهدای اعضای مصنوعی، سرپرستی کودکان بدون سرپرست یا بد سرپرست، حمایت از کودکان کار، حمایت از حادثه دیدگان از بلایای طبیعی، حمایت از خسارت دیدگان جنگ و حملات تروریستی در سراسر جهان.

۲-۲- اهداف انجمن: کمک به نیازمندان در سراسر جهان، جذب کمک های مردمی و دولتی، جذب نیروهای تخصصی داخلی و خارجی جهت پیشبرد اهداف انجمن، ایجاد دفاتر در کشورهای هدف و ایجاد تشکیلات مناسب جهت شناسایی و سازمان دهی نیازمندان و دردمندان در کشور هدف، جذب کمک های بین المللی، همکاری با سازمان های بین المللی هم راستا با اهداف انجمن.

ماده ۳- مدت انجمن: انجمن مطابق این اساسنامه و مقررات جاریه نامحدود خواهد بود.

ماده ۴- مرکز اصلی انجمن: ابتدای خیابان ۱۵ خرداد شرقی، کوچه قائم مقامی، کوچه ناصری، بن بست ولی عصر، پلاک ۱۷ می باشد. که هیئت مدیره عندالاقتضا می تواند محل آن را تغییر دهد.

تبصره: تاسیس دفاتر در خارج از کشور عندللزوم با تائید هیئت مدیره صورت خواهد پذیرفت.

فصل دوم:

«ارکان انجمن، هیئت موسس، هیئت امناء، مجامع و هیئت مدیره»

ماده ۵- اعضای هیئت موسس عبارتند از:

 • دکتر جلال خدایاری
 • دکتر مینو ماستری فراهانی
 • دکتر فضلی پور

ماده ۶ اختیارات و مسئولیت های هیئت موسس:

۶-۱- انتخاب اولین هیئت امناء.

۶-۲- تغییر مواد اساسنامه ی انجمن کلا یا جزا قبل از ارائه به ثبت.

۶-۳- عضویت ثابت در هیئت امناء.

ماده ۷- هیئت امناء:

انجمن زیر نظر هیئت امنایی مرکب از پنج نفر اداره می شود.

۷-۱- اولین هیئت امناء توسط هیئت موسس انتخاب و منصوب می شوند.

۷-۲- در صورت فوت، استعفا و یا معذوریت شخصی و قانونی هریک از اعضای هیت امناء انتخاب جانشین بر عهده هیئت موسس می باشد.

۷-۳- در صورت عدم وصول مجمع عمومی هیئت امناء به حد نصاب ( نصف بعلاوه یک) مذکور در بند ۵-۸ مجمع با حضور اعضای باقیمانده هیئت امناء تا تعیین جانشین بعدی اعتبار و رسمیت خواهد داشت.

۷-۴- هر عضوی  در صورت غیبت بدون عذر موجه بیش از ۴ بار در هر سال و یا از دست دادن شایستگی لازم برای عضویت در هیئت امناء (تشخیص غیرموجه بودن غیبت و از دست دادن شایستگی بعهده مجتمع عمومی هیئت امناء است که با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء اتخاذ می گردد) و یا به دلیل دیگری که بقیه اعضای هیئت امناء به اتفاق آراء تصویب کنند از عضویت در هیئت امناء کنار گذاشته شده و شخص دیگری به جای او بر طبق بند ۷-۸ انتخاب می گردد.

ماده ۸- مجمع عمومی عادی هیئت امناء:

۸-۱- مجمع عمومی عادی انجمن سالی یکبار در محل انجمن با تعیین وقت قبلی حداکثر تا بیستم تیرماه تشکیل خواهد شد.

۸-۲- جلسات عمومی هیئت امناء هر سال حداقل در دو نوبت در سومین پنج شنبه فروردین ماه و مهرماه تشکیل می شود.

۸-۳- مجمع عمومی فوق العاده هیئت امناء علاوه بر جلسات ثابت مذکور در بند فوق بنا به درخواست کتبی هریک از اعضای هیئت موسس و یا سه نفر از هیئت امناء و یا هیئت مدیره و یا بازرس بایستی تشکیل و نسبت به موارد مذکور در نامه درخواست کنندگان اتخاذ تصمیم نماید.

۸-۴- دعوت مجمع عمومی از طریق درج آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار که قبلا به تصویب هیئت امناء رسیده باشد وفق مقررات قانون تجارت بعمل خواهد آمد. در صورت حضور کلیه اعضای هیئت امناء در جلسه نیازی به دعوت قبلی نخواهد بود. فاصله درج آگهی دعوت تا روز تشکیل جلسه نباید کمتر از ۱۰ روز داشت.

۸-۵- مجمع عمومی هیئت امناء با حضور نصف بعلاوه یک هیئت امناء رسمیت خواهد داشت.

۸-۶- کلیه تصمیمات در مجمع عمومی هیئت امناء با آرای موافق نصف بعلاوه یک حاضرین در جلسه نافذ خواهد بود. مگر در مواردی که در این اساسنامه حد نصاب دیگری تعیین شده باشد.

۸-۷- حد نصاب برای تغییر و یا اصلاح اساسنامه انجمن جزا و کلا و انحلال انجمن افزایش یا کاهش تعداد اعضای هیئت امناء با اکثریت مطلق دو سوم اعضا خواهد بود.

۸-۸- هریک از اعضای هیئت امناء می توانند به طور موقت حق رای و اختیارات خود را با وکالتنامه کتبی به یکی دیگر از اعضای هیئت امناء تفویض نماید.

تبصره: هیچ عضوی نمی تواند وکالت بیش از یک نفر را بپذیرد.

۸۹- در صورت نیاز و احتیاج به گسترش امور بین الملل با تصویب هیئت امناء افراد خارجی می توانند در هیئت امناء شرکت داشته باشند؛ این امر مستلزم تائید بازرس انجمن می باشد.

ماده۹ اختیارات هیئت امناء:

هیئت امناء برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص مسائل انجمن و بدون قید و شرط دارای اختیارات بوده و نسبت به امور زیر دارای صلاحیت انحصاری می باشند.

الف- تعیین و تصویب خط و مشی و برنامه ها ی کلی سالیانه انجمن.

ب- تعیین اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره انجمن و تفویض اختیارات به آن ها.

ج-تعیین بازرس قانونی انجمن.

د- تصویب هرگونه تغییر و تبدیل و اصلاح اساسنامه انجمن.

ه- تصویب  انحلال انجمن با توجه به ماده ۲۸ اساسنامه.

و- تصویب آئین نامه های لازم در خصوص استفاده از درآمدهای انجمن و اختصاص به هریک از اهداف آن.

ز- تصویب بودجه سالیانه که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.

ح- تعیین اعطای نمایندگی در کشورهای خارجی.

ط-تصویب طرح های پیشنهادی جهت تصویب بسته مالی انجمن.

ی- تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های انجمن.

ماده۱۰- هیئت مدیره:

هیئت مدیره انجمن مرکب از ۵ نفر اعضای اصلی و ۲ نفر اعضای علی البدل خواهد بود که از بین هیئت امناء و یا خارج از آن توسط هیئت امناء انتخاب خواهند شد.

۱۰-۱- مدت مسئولیت هیئت مدیره دو سال خواهد بود که از طرف هیئت امناء قابل عزل، تغییر و یا تمدید بوده و انتخاب مجدد همان هیئت یا هریک از اعضای هیئت مدیره در طول مدت و پس از آن بلامانع می باشد.

۱۰-۲-هیئت مدیره از بین خود یک نفر را به عنوان رئیس و یک نفر را به عنوان نایب رئیس انتخاب خواهد کرد.

ماده۱۱- وظایف و اختیارات هیئت مدیره:

کلیه وظایف و اختیارات و مسئولیت های اجرایی انجمن باستثنای آن چه که در صلاحیت انحصاری مجمع عمومی هیئت امناء است با هیئت مدیره بوده و موارد ذیل تصریح می گردد.

 • تعیین رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره از بین اعضای هیئت مدیره.
 • تعیین مدیرعامل از میان هیئت مدیره و یا خارج از آن و تعیین حدود اختیارات، مسئولیت و وظایف او.
 • هیئت مدیره می تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید.
 • نماینده قانونی انجمن در برابر اشخاص ثالث و مراجع قضایی و اداری.
 • استخدام و عزل و نصب و اخراج کارکنان.
 • اجرای تصمیمات مجمع عمومی هیئت امناء.
 • حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی ها.
 • اقامه دعاوی مدنی و جزایی جه انجمن مدعی له باشد و چه مدعی علیه در تمام مراحل با اختیارات اصالتا و وکالتا در خارج و داخل کشور.
 • تنظیم آئین نامه های لازم در خصوص نحوه استفاده از درآمدهای انجمن و اختصاص بودجه به هریک ازاهداف آن و ارائه به مجمع عمومی هیئت امناء جهت رسیدگی و تصویب.
 • تهیه و تنظیم ترازنامه و گزارشات سالیانه هیئت مدیره به مجمع عمومی هیئت امناء جهت رسیدگی و تصویب.
 • رئیس هیئت مدیره علاوه بر دعوت و اداره هیئت مدیره موظف است که مجامع عمومی را در مواردی که هیئت مدیره مکلف به دعوت آن ها می باشد دعوت نماید.

ماده۱۲- مدیر عامل:

مدیرعامل الزاما باید تابعیت ایرانی داشته باشد و برای مدت ۳ سال از میان اعضای هیئت مدیره انتخاب می گردد، اختیارات و وظایف نامبرده در چهار چوب اختیارات و مصوبات هیئت مدیره تعیین می گردد.

ماده ۱۳-  حق امضاء:

کلیه اوراق تعهدآور انجمن از قبیل اوراق بهادار، چک، سفته، قرارداد و دیگر اسناد با امضای مدیر عامل منفردا با مهر شرکت معتبر خواهد بود.

ماده۱۴- مصوبات و صورتجلسات هیئت امناء و هیئت مدیره به امضای اعضای حاضر خواهد رسید و در دفاتر مخصوص  ثبت و ضبط و نزد بازرس انجمن نگهداری می شود.

ماده۱۵- هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و و ارکان انجمن در صورتی معتبر است که به تائید هیئت امناء یا نماینده آن هیئت رسیده باشد.

ماده ۱۶- محل انجمن و اقامتگاه اعضا:

محل انجمن و اقامتگاه اعضای هیئت مدیره و اشخاص صاحب امضا به اطلاع هیئت امناء رسیده باشد.

ماده ۱۷- انجمن دارای مهر و آرم مخصوص خواهد بود که شکل و متن آن به تائید هیئت مدیره خواهد رسید.

ماده ۱۸- حق الزحمه:

خدمات هیئت موسس و اعضای هیئت امناء و هیئت مدیره و جانشینانشان به صورت افتخاری بوده مگر به تشخیص هیئت امناء و بر اساس صورتجلسه ای مجزا.

تبصره۱: مدیر عامل و تمامی کارکنان تمام وقت و نیمه وقت از شمول این ماده مستثنی خواهند بود.

ماده ۱۹- بازرسان انجمن در پایان هرسال مالی کلیه محاسبات و عملیات های مالی را مورد بررسی قرار داده و گزارش سالیانه خود را به هیئت امناء تسلیم خواهند نمود.

فصل سوم:

یاوری

ماده ۲۰- موسسه دارای پنج نوع یاور خواهد بود:

 • یاوران عادی
 • یاوران فعال
 • هواداران
 • یاوران مسئول یا کادر اجرایی انجمن
 • یاوران افتخاری

۲۰-۱- یاوران عادی: نیکو کارانی که فقط با پرداخت وجوهی به صورت ماهیانه و یا سالیانه انجمن را یاری خواهند داد.

۲۰-۲- یاوران فعال: افرادی که علاوه بر کمک مالی، با صرف وقت و با استفاده از دانش و تخصص خود انجمن را یاری خواهند داد.

۲۰-۳- هواداران: نیکو کارانی می باشند که با کمک های نقدی یا غیرنقدی به صورت موردی انجمن را یاری خواهند داد.

۲۰-۴- یاوران مسئول یا کادر اجرایی: افرادی می باشند که یکی از مسئولیت های مشروحه در نمودار سازمانی مصوبه انجمن را بر عهده خواهند گرفت و در مقابل هیئت مدیره و مسئولین ذی ربط پاسخگو خواهند بود.

تبصره۲: خدمات اینگونه افراد الزاما رایگان نبوده و در صورت لزوم و تائید هیئت مدیره برای تصدی مسئولیت های مندرج در چارت سازمانی، می توان آنها را با رعایت مقررات مربوطه استخدام نمود.

۲۰-۵- یاوران افتخاری: از میان شخصیت های علمی و اجتماعی که حضورشان در انجمن مفید فایده باشد بعد از تائید هیئت مدیره دعوت خواهند شد.

  فصل چهارم:

بودجه و دارایی

ماده ۲۱- دارایی انجمن مبلغ /۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱ ریال (یکصد میلیون تومان) خواهد بود که تماما توسط هیئت موسس پرداخت گردیده است.

ماده ۲۲- بودجه انجمن از طریق جمع آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت، وقف، دریافت حق عضویت و هم چنین اجرای طرح های پیشنهادی افراد نیکوکار و علاقمند همچنین راه اندازی بازار و نمایشگاه ها و جلب کمک های بین المللی تامین می شود.

ماده ۲۳- در آمد و هزینه ها ی انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح تراز نامه آن در پایان هر سال مالی به هیئت امناء ارائه می گردد.

تبصره ۵- کلیه وجوه مازاد بر هزینه های انجمن در حساب مخصوص به نام انجمن نزد یکی از بانک های جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

تبصره ۶- سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره در پایان اسفند ماه ختم می شود.

ماده ۲۴- آئین نامه اجرایی این اساسنامه بعد از تصویب هیئت مدیره قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۲۵- کلیه مدارک، پرونده ها و نوشتجات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود.

تبصره ۷- کلیه در آمدهای انجمن صرف اهداف مندرج در بند ۲-۲ اساسنامه خواهد شد.

فصل پنجم:

انحلال و تصفیه

ماده ۲۶- علاوه بر موارد قهری و قانونی، مجمع عمومی هیئت امناء می تواند با چهار پنجم آراء و با رعایت ماده ۹ اساسنامه، انجمن را منحل نماید، در صورت انحلال یک یا چند نفر مدیر تصفیه توسط مجمع عمومی هیئت امناء انتخاب و اختیارات آنان و همچنین نحوه تصفیه را مجمع تعیین خواهد کرد که پس از پرداخت کلیه دیون و تعهدات انجمن و وصول مطالبات، مانده دارایی انجمن با اذن ولی فقیه به اداره اوقاف و امور خیریه واگذار گردد.

فصل ششم:

ماده ۲۷- رعایت قوانین و مقررات مربوط به موسسات غیر انتفاعی:

۲۷-۱- هرگونه تغییری در متن اساسنامه یا عضویت در هیئت امناء پس از تصویب هیئت امناء و تائید مقامات ذیصلاحیت معتبر است.

۲۷-۲- انتشار هرگونه تالیفات و نشریاتی از طرف موسسه بایستی با توجه و رعایت کامل قانون مطبوعات کشور و کسب مجوزهای لازم از مقامات ذیصلاح ( وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) انجام پذیرید.

۲۷-۳- اخذ تماس و ارتباط با انجمن ها و کانون ها و مجامع مشابه بین المللی و دعوت از بیگانگان باید با نظر مقامات صلاحیت دار کشور باشد.

۲۷-۴- افتتاح نمایندگی در مرکز و شهرستان ها بایستی با نظر مقامات صلاحیت دار کشور باشد.

۲۷-۵- انجمن مستقل است و به هیچ گروه، دسته یا حزب و تشکیلات سیاسی بستگی ندارد و دارای شخصیت حقوقی است و اعضای وابسته به آن به نام انجمن حق فعالیت سیاسی و یا وابستگی به دستجات و احزاب سیاسی را ندارد.

۲۷-۶- مسائلی که در اساسنامه پیش بینی نشده و همچنین تدوین و تنظیم آئین نامه های اجرایی آن باید با قوانین جاریه مملکتی مغایرت نداشته باشد و پس از تائید به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

۲۷-۷- هرگونه طرح و برنامه ای که در اساسنامه پیش بینی شده یا نشده و به نحوی با یکی از وزارتخانه ها و یا سازمان های دولتی ارتباط دارد، پس از کسب موافقت وزراتخانه ها و سازمان های دولتی مربوطه به مرحله اجرا در خواهد آمد.

۲۷-۸- اعضای وابسته به موسسه احترام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند.

ماده ۲۸- این اساسنامه در شش فصل و بیست و هشت ماده و ۷ تبصره به تصویب مجمع عمومی و هیئت امناء رسیده است.