تاریخچه و نحوه تاسیس

ما زمان را به سخره می گیریم

انجمن در تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۶ در وزارت کشور به ثبت رسید،