درخواست رسمی انجمن خیرین بدون مرز از سفیر ترکیه در ایران