مدیرعامل

دکتر جلال خدایاری دانش آموخته فلسفه دین از مریلند امریکا