اعضای هیئت امناء

اعضای هیئت امنای انجمن خیرین بدون مرز:

۱- دانشمند معزز سید محمد خاتمی

۲- دکتر محمد جواد ظریف

۳- دکتر عبدالله رمضان زاده

۴- دکتر جلال خدایاری

۵- دکترمینو ماستری فراهانی