انجمن به ورزشکاران مستقل کمک می کند

انجمن به ورزشکاران مستقل کمک می کند

انجمن از ورزشکارانی که قصد شرکت در رقابت های جهانی را دارند اما به دلایلی فدراسیون های مربوطه همکاری نمی کنند حمایت های مادی و معنوی می کند.