راه اندازی سایت انجمن مبارک

و با عزمی جزم برای فریاد رسی از  انسان های دردمند و نیازمند در جهان قدم ها را استوار نمائیم، و علاوه بر یاری خیر خواهانه با عوامل و علت های این رخداد های دردناک مقابله نمائیم، به فریاد مردم جنگ زده یمن، عراق و سوریه ، لبنان، افغانستان، کشمیر، پاکستان، هند و …….. بشتابیم. امید است خداوند منان ما را یاری کند و توفیق همکاری با خوبان اهل درد را نصیبمان نماید.     آمین یا رب العالمین